Statut

 

Tekst jednolity Statutu Fundacji pod nazwą

Fundacja Kultura Medialna

            z dnia 01/03/2016         

 

Dział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundatorem Fundacji Kultura Medialna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Fundacją” jest Rafał Porzeziński.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru   Sądowego.
 3. Nazwa Fundacji jest prawnie chroniona. 

                                                             §2

Fundacja działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r z późń. zmianami i niniejszego statutu.  Fundacja  może używać nazwy oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

                                                             §3

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

                                                             §4

Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa, a w szczególności osób i instytucji, o których mowa w § 7 Statutu Fundacji.

                                                             §5

1. Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

2. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. W zakresie realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza     granicami Rzeczpospolitej Polskiej i powierzać zagranicznym osobom fizycznym i prawnym reprezentowanie jej interesów za granicą.

4. Dla właściwej realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć oddziały, kluby i inne jednostki organizacyjne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

5. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowa- nie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków

6. Fundacja respektuje obowiązki nałożone na fundatora przez jego prawo ojczyste w zakresie poświadczania finansowania przez fundatora działalności Fundacji.

7. Ministrem właściwym do wykonywania nadzoru nad działalnością Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

                                                            § 6

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonych dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji. 

Dział II

                                     Cele i zasady działania Fundacji

                                                              §7

Celem Fundacji jest:

- wszechstronna pomoc niezależnym twórcom kultury i artystom w realizacji ich indywidualnych projektów, które odwołują się do tradycji i kultury chrześcijańskiej;

- kreowanie i popularyzacja pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granicą, wzmacnianie jej międzynarodowego prestiżu oraz upowszechnianie historii, wartości narodowych i religijnych;  

- wspieranie działalności dla dobra publicznego: informacyjnej, naukowej, oświatowej, edukacyjnej, terapeutycznej, wychowawczej i religijnej zmierzającej do rozwoju intelektualnego i duchowego społeczeństwa i poszczególnych osób;

- wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska – za pomocą mediów – w zakresie ważnych spraw publicznych;

- prawne, rzeczowe, finansowe i organizacyjne wsparcie osób, środowisk i instytucji oraz jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, a realizują cele zbieżne do celów Fundacji; 

- współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi; nie wykluczając międzynarodowych. Współpraca z instytucjami i organizacjami kościoła rzymsko-katolickiego, nie wykluczając międzynarodowych.

                                                         §8                        

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- tworzenie scenariuszy filmów dokumentalnych, fabularnych i animowanych;

- realizację filmów dokumentalnych, fabularnych i animowanych;

- wspieranie i promowanie kina oraz kinematografii krajowej i światowej;

- niedochodową produkcję, realizację i wydawnictwo wszelkich form audio;

- niezarobkową produkcję, realizację i wydawnictwo wszelkich form audiowizualnych;

- niedochodowe prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej;

- niezarobkowe prowadzenie warsztatów i szkoleń oraz organizowanie paneli tematycznych i sympozjów;

- tworzenie kampanii społecznych oraz wspomaganie inicjatyw społecznych zgodnych z ideami Fundacji;

- wspieranie aktywności artystycznej poprzez organizowanie imprez kulturalnych, pokazów i koncertów;

- współpracę z artystami;

- współpracę z psychologami i terapeutami;

- podejmowanie starań o pomoc rzeczową i finansową dla artystów, mającą umożliwić im realizację ich indywidualnych projektów.

2. Cała działalność statutowa finansowana będzie przez Fundację.

                                                            §9

Zgodnie z postanowieniami Statutu Fundacji oraz innych aktów wewnętrznych, w tym regulaminów, zabronione jest:

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b) przekazywanie ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

                                                           §10

- skreślony

                                                           §11 

- skreślony

2. Działalność opisana w ust. 1 powyżej może być działalnością odpłatną jak i nieodpłatną, z tym że przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych.

3. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. 

                                                           §12

 1. Fundacja będąca organizacją pożytku publicznego sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty, tym poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej.

2. Organizacja pożytku publicznego sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości.

3. Organizacja pożytku publicznego, niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów odrębnych, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 powyżej.

 

Dział III

Majątek i dochody Fundacji

                                                            §121

Majątek Fundacji stanowią:

1. Środki finansowe tworzące fundusz założycielski, w wysokości 5000 zł.

2. Środki finansowe oraz nieruchomości i ruchomości , środki pieniężne, prawa majątkowe, akcje i obligacje podmiotów realizujących cele jak i w które inwestycja ma charakter lokacyjny, w tym prawa autorskie i inne aktywa nabyte i otrzymane przez Fundację w toku jej działania.

                                                              §13

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

1. Funduszu założycielskiego i darowizn fundatora.

2. Darowizn, spadków, zapisów.

3. Subwencji i dotacji osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej i z innych nieodpłatnych przysporzeń.

4. skreślony.

5. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, praw autorskich i praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym.

6. Działalności gospodarczej.

7. skreślony.

8. skreślony.

§ 14

Dla realizacji celów statutowych:

1. Majątek Fundacji lokowany jest na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, certyfikatach inwestycyjnych oraz jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych a także w nieruchomościach oraz ruchomościach i prawach na dobrach niematerialnych ( np. prawa autorskie i prawa pokrewne), które ze względu na walory artystyczne, kulturowe lub innego rodzaju, mogą rozsądnie zostać uznane za przedmiot lokaty. Przychody z zarządzania i wynajmowania nieruchomości przeznaczane są na realizację celów statutowych.

2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe. Decyzję w sprawie utworze- nia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określeniu sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Rada Fundacji.

3. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:

- poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji - PKD18.--.-,

- sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.61.Z

- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z,

- działalność wydawnicza - PKD 58.--.-,

- działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.--.-, a w szczególności działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z jako działalność przeważająca,

- telekomunikacja - PKD 61.--.-,

- działalność usługowa w zakresie informacji – PKD 63.--.-,

- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z,

- reklama, badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.--.-,

- działalność związana z organizacacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z

- działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z.

                                                           § 15

1. Dochody pochodzące z subwencji, dotacji , darowizn, spadków, zapisów, praw mają- tkowych mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

2. Czynione na rzecz Fundacji darowizny i zapisy nie mogą zawierać warunków sprzecznych z celami Fundacji i postanowieniami statutu.

3.   W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd może złożyć oświadczenie o przejęciu spadku tylko z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Dział IV

Organy Fundacji

                                                             § 16

 Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji
 2. Zarząd Fundacji

                                                             § 17

 1. Rada Fundacji składa się z jednego lub większej liczby członków.
 2. Liczbę członków pierwszej Rady Fundacji ustalą Fundatorzy.

Pierwszy skład Rady ustalają Fundatorzy, pozostałych członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Rada.           

  § 18 

 1. Rada Fundacji jest organem posiadającym uprawnienia inicjatywne, opiniodawcze i nadzorcze.
 2. Rada Fundacji uprawniona jest do występowania z inicjatywą podjęcia określonych działań w celu realizacji celów statutowych Fundacji.
 3. Przewodniczący Rady Fundacji przygotowuje i zwołuje posiedzenia Rady Fundacji oraz przewodniczy jej posiedzeniom.
 4. W razie niemożności przewodniczenia posiedzeniu przez Przewodniczącego Rady Fundacji, posiedzeniu przewodniczy uprzednio wyznaczony przez Przewodniczącego członek Rady. W razie nie wyznaczenia przez Przewodniczącego nowego przewodniczącego posiedzenia, Rada Fundacji większością głosów wybiera przewodniczącego spośród siebie.
 5. W posiedzeniach mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby spoza Rady, zaproszone przez Przewodniczącego Rady Fundacji.
 6. Posiedzenia Rady mogą odbywać się bez wymogu obecności członków Rady w tym samym miejscu, przy użyciu współczesnych środków technicznych i informatycznych w szczególności w postaci tele-konferencji i video-konferencji oraz połączeń internetowych.
 7. Członkowie Rady Fundacji: a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 19

 1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w ramach potrzeb, nie rzadziej   niż raz w roku.
 2. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.
 3. Uchwały rady Fundacji, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w statucie podejmowane są na wniosek Prezesa Rady i zapadają większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków Rady, z tym, że wymagana jest obecność Prezesa Rady.
 4. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§ 20

Rada może podjąć decyzję o poszerzeniu swojego składu o osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – reprezentowane przez jednego przedstawiciela, które:

 1. dokonały znaczącego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji
 1. przysporzyły swoją działalnością lub mogą przysporzyć Fundacji znacznych korzyści.

§ 21

1.   Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą:

 1.  złożenia na ręce Przewodniczącego Rady rezygnacji w formie pisemnej
 2. śmierci członka
 3. likwidacji, wszczęcia postępowania upadłościowego lub ugodowego osoby prawnej lub jednostki nie posiadającej osobowości prawnej

2.   Odwołanie członka Rady może nastąpić w przypadku:

 1. istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji
 2. odstąpienia od pełnienia obowiązków członka Rady przez okres dłuższy niż 1 rok
 3. na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji w dowolnym czasie.

§ 22

Rada podejmuje działalność, jeśli w jej pracach może brać udział co najmniej 1 jej członek. W przeciwnym wypadku jej funkcje niezbędne do działania Fundacji przejmuje Zarząd Fundacji.

§ 23

W przypadku ustąpienia, śmierci lub odwołania Przewodniczącego Rady Fundacji, Rada ze swojego grona powołuje nowego przewodniczącego większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1 jej członka.

 § 24

 Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 • Występowanie z wnioskami i inicjatywami dotyczącymi działalności Fundacji, w tym m.in. zawieranie porozumień i podpisywanie listów intencyjnych.
 • Podejmowanie uchwał o poszerzeniu swojego składu.
 • Opiniowanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działalności Fundacji.
 • Rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego sprawozdania z działalności Fundacji, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Zarządu Fundacji oraz udzielenie mu absolutorium.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Fundacji, połączenia z inną Fundacją, powołania nowej Fundacji lub innej instytucji.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu Fundacji.
 • Powoływanie lub odwoływanie członków Zarządu Fundacji i ich pełnomocników.
 • Opiniowanie i zatwierdzanie wielkości zatrudnienia i warunków umów.
 • Wnioskowanie do Zarządu o dokonanie zmian personalnych w strukturze Fundacji i innych podległych jej instytucjach.
 • Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Fundacji.
 • Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji.
 • Opiniowanie i zatwierdzanie regulaminów, struktury organizacyjnej, prawnej                     i finansowej Fundacji.
 • Udzielanie zgody Zarządowi Fundacji na rozporządzanie majątkiem Fundacji lub zaciągnięcie zobowiązania przez Fundację o wartości przekraczającej 50 000 zł.
 • Udzielanie zgody Zarządowi na zbycie lub nabycie nieruchomości przez Zarząd. Ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Fundacji.
 • Powoływanie dalszych organów Fundacji określenie ich kompetencji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.

 25

 1. Zarząd Fundacji kieruje i podejmuje czynności związane z bieżącą działalnością Fundacji. Odpowiada za prowadzenie Fundacji w zgodzie z przepisami prawa a zwłaszcza za przestrzeganie dyscypliny finansowo-skarbowej. Zapewnia Fundacji realizację celów statutowych oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

      2. Do kompetencji Zarządu należy:

a) podejmowanie uchwał w przedmiocie ustalania rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji.

b) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.

c) przyjmowanie subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów.

d) tworzenie i likwidacja jednostek organizacyjnych Fundacji.

e) powoływanie i odwoływanie dyrektora biura Fundacji.

f) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej.

g) ustalanie sposobu rozdysponowania majątku Fundacji, zgromadzonych środków finansowych na zrealizowane cele.

h) przygotowanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji i rocznych sprawozdań z własnej działalności.

i) występowanie do Rady Fundacji z wnioskiem o zwołanie posiedzenia   w sprawie podjęcia określonych uchwał.

j) wykonywanie innych zadań, niezastrzeżonych dla innych organów Fundacji.

§ 26 

1. Zarząd Fundacji składa się z jednego lub większej ilości członków

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnieni są jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwaj członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie.

§ 27

Prezesa Zarządu Fundacji oraz członków Zarządu powołuje Rada Fundacji na pięcioletnią kadencję.

§ 28

Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:

a) odwołania z członka zarządu przez Radę Fundacji

b) rezygnacji z członkostwa

c) śmierci

Odwołanie z członka Zarządu następuje w przypadku:

a) nienależytego sprawowania funkcji członka Zarządu

b) rażącego naruszenia postanowień statutu lub regulaminu.

Na wniosek Rady Fundacji członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie, bez podania przyczyn.

§ 29

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1 członka Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

2. Członkowie Zarządu i Rady Fundacji mogą pozostawać z Fundacja w stosunku pracy. W takim przypadku umowę z członkiem Zarządu zawiera w imieniu Fundacji wyznaczony członek Rady lub ustanowiony przez Radę pełnomocnik.

Dział V

Zmiany organizacyjne w Fundacji

 § 30

 Decyzje w przedmiocie zmian w statucie podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały.

 § 31

1. Fundacja może połączyć się z inna fundacją.

2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji

3. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji w formie uchwały.   

§ 32

1. Fundacja może zostać rozwiązana w przypadku osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku Fundacji         lub w wyniku decyzji o likwidacji Fundacji.

2. Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

3. Majątek Fundacji pozostały po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji zostanie przekazany instytucjom, osobom prawnym lub fizycznym wskazanym przez Radę Fundacji, których działalność odpowiada celom Fundacji.